Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našich webových stránkách.

Kontakt s naší společností

Pokud nás kontaktujete e-mailem, údaje, které nám poskytnete, budou uloženy na našem serveru pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje se nepřenášejí. Právním základem pro zpracování vámi poskytnutých údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR plnění smlouvy s vámi nebo provedení předsmluvních opatření, která probíhají na vaši žádost. Pokud se mezi vámi a námi nedohodnete jinak, vaše údaje budou uloženy pouze do doby, než bude žádost a případné následné otázky definitivně zpracovány. Nejste povinni poskytnout údaje. Pokud vaše údaje neposkytnete, nemusíme být schopni na váš požadavek odpovědět. Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Cookies

Naše stránky nepoužívají cookies.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel našich webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to: typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, odkazující URL, IP adresa přistupujícího počítače a čas požadavku serveru. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznakech nezákonného použití.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli webu zasíláte, používá naše webové stránky SSL resp. TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Webová analýza

Naše webové stránky nevyužívají službu webové analýzy.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a námitku. Pokud se domníváte, že zpracováním vašich údajů dochází k porušení zákona o ochraně údajů nebo došlo k jinému porušení vašich nároků na ochranu údajů, můžete si stěžovat u dozorového úřadu. V Rakousku je to orgán pro ochranu údajů.

Rakouský orgán pro ochranu údajů
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152 0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Můžete nás kontaktovat pod následujícími kontaktními údaji:

VCM GmbH
Budinskygasse 4/5
1190 Wien

Telefon: +43 1 890 65 35
E-Mail: office@vcmeurope.com
Fax: +43 1 890 65 35 15