VCM GmbH
Budinskygasse 4/5
1190 Wien

Telefon: +43 1 890 65 35
E-Mail: office@vcmeurope.com
Fax: +43 1 890 65 35 15

Jednatel: Mag. Armin Monsberger

IČO: 340739-m
Zapsáno u: Obchodní soud Wien, Rakousko
DIČ: ATU65484567

Zřeknutí se odpovědnosti

1. Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo hrubě nedbalý na vině. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale ukončit publikování bez předchozího upozornění.

2. Reference a odkazy
V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hyperlinky“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost pouze v případě, že by autorovi byl obsah znám a bylo to pro něj technicky možné a rozumné. aby se zabránilo použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných stránkách, který byl od umístění odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy uvedené v rámci vlastní webové stránky autora, jakož i na záznamy třetích stran v knihách hostů, diskusních fórech a seznamech adresátů vytvořených autorem. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takto prezentovaných informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, nikoli osoba, která se pouze odkáže na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.

3. Autorské právo a právo ochranných známek
Autor se snaží dodržovat autorská práva ke grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty jím vytvořené nebo používat bezlicenční grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence. a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhé jejich uvedení neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny práva třetích stran jsou! Autorská práva na publikované objekty vytvořené autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli rozmnožování nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.